Ruprechtická 732/8
460 01 Liberec

+420 602 285 683
info@sarep.cz

Služby

S čím konkrétně Vám můžeme pomoci a co si u nás můžete objednat:

 • Odborné poradenství, konzultace při řešení projektových návrhů
 • Celkovou diagnostiku staveb z hlediska vlhkosti
 • Měření termovizní kamerou - měření teploty stěn, tepelných mostů, rosných bodů
 • Stavebně technické průzkumy z hlediska vlhkosti a salinity zdiva
 • Grafické znázornění vlhkostní problematiky stavebních konstrukcí
 • Zpracování odborných posudků, návrhů řešení sanací vlhkého zdiva
 • Specializované projekty sanace vlhkého zdiva - zpracování projektové dokumentace včetně výkresové dokumentace - půdorysů, řezů, detailů a výkazu výměr a rozpočtu jako úzké specializace komplexních stavebních projektů
 • zajištění mykologický průzkumů staveb

Ceník

Konzultace na místě
prohlídka objetku přímo na místě, orientační měření vlhkosti a teploty stavební konstrukce, ústní konzultace
3.500,- Kč
Písemný návrh řešení
prohlídka objektu na místě, orientační měření vlhkosti a teploty stavební konstrukce, písemný rámcový návrh řešení se zhodnocením stávajícího stavu
od 7.000,- Kč
Zjednodušený stavebně-technický posudek
fotodokumentace stávajícího stavu, orientační měření vlhkosti a teploty, zjištění příčin negativních vlhkostních projevů, rámcový návrh řešení
od 15.000,- Kč
Stavebně-technický posudek
odběr vzorků, měření teploty, měření vlhkosti  nedestruktivní mikrovlnou metodou Moist včetně vyhodnocení, identifikace obsahu stavebně škodlivých solí v nezávislé laboratoři, fotodokumentace stávajícího stavu, zjištění příčin negativních vlhkostních projevů, návrh řešení, odhad investičních nákladů
od 22.000,- Kč
Kompletní projektová dokumentace sanace vlhkého zdiva
návrh komplexního řešení sanace vlhkého zdiva objektu včetně výkresových příloh v rozsahu a podrobnostech dostatečných pro zajištění jednoznačnosti a názornosti PD-půdorys, řezy, detaily, položkový rozpočet
od 40.000,- Kč

 

Ukázka stavebně-technického posudku

Ukázka projektové dokumentace


Návrh řešení

Na základě stavebně technických průzkumů a hydrofyzikálního namáhaní staveb pro každý objekt individuálně navrhujeme optimální řešení pro sanaci vlhkého zdiva a navazující hydroizolační opatření. Použité metody a postupy sanace vlhkého zdiva navrhujeme dle vhodnosti pro konkrétní případy jednotlivých staveb a se zohledněním požadavku stavebníka na kvalitu, funkčnost a trvanlivost celkového řešení.

V našich návrzích, dokumentacích a doporučeních nejsou navrhované technologie závislé pouze na jednom dodavateli či výrobci. Pracujeme s různými metodami a technologiemi, které jsou součástí norem ČSN, případně směrnic WTA CZ, a to např. sanační omítkové systémy,mechanické a chemické metody, odvodnění staveb s ohledem na charekter terénuvzduchoizolační systémy, elektrofyzikální metody, hydroizolační vrstvy a povlaky, apod.

Stavebně-technický průzkum

Jsme schopni zajistit:

 • Kompletní stavebně technické průzkumy - předběžné, podrobné, doplňkové
 • Kopané sondy pro zjištění založení objektů
 • Kopané i vrtané sondy pro zjištění skladeb podlah, příček, střech, obvodových plášťů, dimenzí nosných prvků.
 • Zjištění charakteristik materiálu stavebních konstrukcí pomocí nedestruktivních i destruktivních metod.
 • Prohlídky krovových konstrukcí, mykologický průzkum

Projektová dokumentace

Projektové dokumentace sanace vlhkého zdiva provádíme pro veškeré stupně dokumentace:

 • Dokumentace pro stavební řízení
 • Dokumentace pro výběr dodavatele stavby,
 • Dokumentace pro provedení stavby

Autorský a technický dozor

Dále jsme schopni podílet se při samotné realizaci sanací vlhkého zdiva a to způsobem :

 • Provádění autorského a technického dozoru v průběhu stavby při realizacích sanací vlhkého zdiva

O nás

SAREP PROJEKTY s.r.o. - Projektový ateliér sanace vlhkého zdiva

Zabýváme se problematikou odvlhčování staveb převážně při rekonstrukcích starších a historických objektů. Nabízíme komplexní rozsah služeb v oblasti projektování sanací vlhkého zdiva a jsme schopni podílet se i na samotné realizaci sanací vlhkého zdiva, a to jako autorský a technický dozor.

Navštivte nás

Ruprechtická 732/8,
460 01 Liberec

+420 602 285 683
+420 725 030 169

2024 © SAREP PROJEKTY s.r.o., Ruprechtická 732/8, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec ALL RIGHTS RESERVED.